ثبت نام

به منظور حضور در سمینار، لطفا نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نموده و پس از واریز شهریه بدون کسورات، مبلغ خالص ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به شماره حساب ۰۱۰۵۷۴۹۸۰۱۰۰۲ شبا IR920170000000105749801002 بانک ملی شعبه سهیل، کد ۲۲۰ به نام موسسه حسابرسی تدوین و همکاران، واریز نموده و فیش واریزی را از طریق فکس به شماره ۸۸۷۲۸۵۲۵ به دبیرخانه همایش ارسال فرمایید. حتما پس از ارسال از شماره تلفن ۸۸۷۲۸۶۰۱ تاییدیه دریافت نمایید.

کد اقتصادی موسسه حسابرسی تدوین و همکاران: ۵۶۵۱-۳۶۹۹-۴۱۱۱
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹